ALLMÄNNA VILLKOR

 

Allmänna villkor för

Mobilapp | VAPIANO PEOPLE | Take Away & Home Delivery

Från och med: mars 2018

 

A. Tillämpning av de allmänna villkoren

 

Artikel 1 
Tillämpningsområde; VIM:s identitet

(1) Dessa allmänna villkor (nedan kallade ”Allmänna Villkor”) gäller alla rättsliga relationer mellan Vapiano International Marketing GmbH, Kurt-Schumacher-Strasse 22, 531 13 Bonn, Tyskland, telefonnummer [+49(0) 228 854 670], (nedan kallad ”VIM”) och användare av Mobil-appen (nedan även kallad ”Kunden” eller ”du”) avseende Kundens användande av Mobil-appen. De ska också tillämpas på avtal mellan enskilda Vapiano-restauranger (definierat nedan) och Kunderna avseende kundklubben VAPIANO PEOPLE eller när de köper tjänster av enskilda Vapiano-restauranger, förutsatt att kontrakten ingås genom Mobil-appen eller på webbplatserna www.vapiano.se och www.vapiano-takeway.se (tillsammans benämnda (”Webbplatsen”). 

(2) Dessa Allmänna Villkor äger företräde framför allmänna villkor som enskilda Vapiano-restauranger tillämpar i de delar som de båda villkoren överlappar.

(3) VIM driver inte själv någon Vapiano-restaurang. Istället är Vapiano ett nätverk av oberoende licenstagare som alla lyder under varumärket Vapiano. De enskilda ägarna kallas här fortsättningsvis ”Vapiano-restaurangerna”. VIM är inte en avtalspartner i avtal som ingåtts genom Mobil-appen eller på Webbplatsen, utan tillhandahåller endast Mobil-appen och Webbplatsen. Avtal som ingås genom Mobil-appen eller på Webbplatsen utgör ett avtal mellan en enskild Vapiano-restaurang och den enskilde Kunden. Det är följaktligen endast mellan dessa parter som det uppstår rättigheter och skyldigheter genom sådana avtal. De enskilda Vapiano-restaurangerna ansvarar för uppfyllandet av sina avtalsenliga skyldigheter i dessa avtal.

(4) De enskilda Vapiano-restaurangerna är inte skyldiga att ansluta sig till Mobil-appen eller Webbplatsen.

(5) Kundens villkor ska inte under några förhållanden tillämpas på de rättsförhållanden som omfattas av dessa Allmänna Villkor, inte ens om VIM underlåter att bestrida villkorens tillämplighet trots att VIM känner till dem i det enskilda fallet.

B. Användning av Mobil-appen

Följande bestämmelser ska gälla för användningen av Vapianos mobil-app (nedan kallad ”Mobil-appen”).

Artikel 2 Mobil-appen

(1)   VIM tillhandahåller en Mobil-app, och via den erbjuds Kunderna följande tjänster (nedan kallade ”Tjänsterna”) erbjudas:

Beställningar av Kunden under restaurangbesöket för förtäring i Vapiano-restaurangens lokaler.

Beställningar av kund utanför restaurangen för avhämtning på den aktuella Vapiano-restaurangen (Take Away, hämtmat).

Beställningar av Kund utanför restaurangen för leverans till den adress som anges av Kunden (Home Delivery, hemleverans).

Deltagande i Vapianos bonusprogram (VAPIANO PEOPLE).

(2) Användningen av Tjänsterna kräver överföring och installation av Mobil-appen på Kundens mobiltelefon. Olika versioner av Mobil-appen finns för olika typer av mobiltelefoner. Av tekniska skäl saknar VIM programvara för vissa sorters mobiltelefoner. Om det inte finns programvara för en viss Kunds mobiltelefon kan den Kunden inte använda Mobil-appen.

Artikel 3 Registrering och inloggningsdata

(1) När du som Kund först registrerar dig måste du ange ett användarnamn och ett lösenord (nedan kallade ”Inloggningsdata”). Med de uppgifterna identifierar du dig som behörig användare av Tjänsterna. När du har angett dina uppgifter samt godkänt dessa Allmänna Villkor och VIM:s bestämmelser om skydd av personuppgifter skickar vi ett e-postmeddelande till den e-postadress du angett. Du slutför registreringen genom länken i det e-postmeddelandet. Först efter denna bekräftelse kan du använda Tjänsterna. Efter den första registreringen får du ett eget konto (nedan kallat ”Användarkonto”) så att du kan använda Tjänsterna och ändra dina uppgifter. Du kan logga in på Användarkontot endast genom att ange dina Inloggningsdata.

(2) De enskilda Vapiano-restaurangerna kan enbart utföra din beställning om du anger rätt adress, betalningsinformation och e-postadress. Om Kunden lämnar oriktiga uppgifter utgör detta ett avtalsbrott mot dessa Allmänna Villkor som kan innebära att Kunden blir skadeståndsskyldig gentemot Vapiano-restaurangen. Du som Kund intygar att de data du sparar i Mobil-appen i varje enskilt fall är uppdaterade och korrekta då du lägger beställningen.

(3) Du får under inga omständigheter dela dina Inloggningsdata – särskilt inte lösenordet – med någon tredje part. Om tredje part ändå får tillgång till ditt konto, eller om du har skäl att tro att ditt konto missbrukas, måste du informera VIM härom omedelbart på people@vapiano.se samt ändra dina Inloggningsdata.

(4) VIM får varken dela dina Inloggningsuppgifter med tredje part eller be dig att ange de uppgifterna per e-post eller telefon.

(5) Om transaktioner utförs med dina Inloggningsdata måste du godta att dessa transaktioner hänförs till ditt konto såvida du inte (i) i god tid har meddelat VIM om att någon kapat eller på annat sätt missbrukat dina data, och (ii) bevisar detta.

(6) Kunden har inte rätt att registrera sig i Mobil-appen fler än en gång. Medlemskapskonton är inte överlåtbara.

Artikel 4 Kostnader för tillhandahållandet och användandet av Mobil-appen

(1) VIM ska inte debitera Kunden för tillhandahållandet av Mobil-appen.

(2) För installationen av Mobil-appen och användningen av Tjänsterna krävs regelbunden dataöverföring till och från Kundens mobiltelefon. Kunden betalar kostnaderna för dataöverföringen. Dessa kostnader har sin grund i det avtal som gäller mellan Kunden och dennes mobiltelefonileverantör.

(3) Kostnaderna för att upprätta och bibehålla en internet-anslutning för Kunden ingår inte i Tjänsterna. Detta ska grundas uteslutande på avtalet mellan kunden och hans eller hennes internetleverantör.

C. Bonusprogrammet VAPIANPO PEOPLE

Följande bestämmelser gäller VIM:s bonusprogram VAPIANO PEOPLE (nedan kallat ”VAPIANO PEOPLE-programmet”), oavsett om det används via Mobil-appen eller inte.

Artikel 5 Deltagande

(1) Alla fysiska personer över 16 år får delta i VAPIANO PEOPLE-programmet ”Deltagarna”). VIM

(2) Det kostar inget att registrera sig i VAPIANO PEOPLE-programmet. Registreringen sker antingen genom Mobil-appen eller med en blankett som ligger på VAPIANO PEOPLE-webbplatsen (www.vapiano-people.com).

(3) Deltagandet börjar när du registrerar dig genom att klicka på bekräftelselänken i det e-postmeddelande som du får när du har angett dina uppgifter.

(4) Efter registreringen får varje Deltagare en egen QR-kod för VAPIANO PEOPLE (QR står för ”Quick Response”), en tvådimensionell kod som representerar Deltagarens medlemsnummer i en kvadratisk matris av svarta och vita prickar som representeras i binär form (nedan kallad ”QR-koden för VAPIANO PEOPLE”). Ett exempel på en QR-kod:        

Den QR-kod för VAPIANO PEOPLE som Deltagarna får sparas i deras Mobil-app, på deras sida på VAPIANO PEOPLE-webbplatsen och, om deltagarna fortfarande innehar ett VAPIANO PEOPLE-kort, på det kortet.

Artikel 6 Samla poäng

(1) VAPIANO PEOPLE-programmet går ut på att samla statuspoäng (artikel 11) och bonuspoäng (artikel 10) (nedan kallade ”poäng”). Kunden kan använda dem för att få särskilda förmåner vid framtida restaurangbesök samt byta dem mot belöningar.

(2) Du som Kund måste utan uppmaning ange din QR-kod innan du betalar i de deltagande VAPIANO-restaurangerna. Endast så får du poängen.

(3) Endast den registrerade Deltagaren får använda sin QR-kod för VAPIANO PEOPLE. QR-koden får inte överlåtas till tredje part. När den unika QR-koden används har de anställda på VAPIANO-restaurangen rätt att kräva att Deltagarna identifierar sig med lämpliga handlingar eller kort (t.ex. legitimation, körkort eller liknande).

(4) Om det i ett enskilt fall inte är möjligt att kreditera poäng i en deltagande restaurang kan Deltagaren begära påföljande registrering av poängen genom att kontakta VAPIANO PEOPLE via e-post på people-support@vapiano.de inom tre månader efter besöket genom att inkomma med en kopia av kvittot.

Artikel 7 Ändra registreringsdata

Deltagaren måste omedelbart, i text, informera VIM om ändringar i de uppgifter som angetts vid registreringen på people@vapiano.se. Ändringarna kan också göras i Mobil-appen eller på deltagarens sida på VAPIANO PEOPLE-webbplatsen.

Artikel 8 Bonuspoäng

(1) Deltagarna kan byta insamlade bonuspoäng mot intressanta belöningar. På webbplatsen www.vapiano-people.com kan du se vilka belöningar som finns, hur många poäng som krävs i varje enskilt fall samt vilka villkor som gäller. Tillgången på belöningarna kan variera från gång till gång och från plats till plats.

(2) Det kan vara så att vissa belöningar inte är tillgängliga i vissa perioder. Det ger inte deltagaren någon rättighet, i synnerhet ingen rätt till ersättning.

(3) Om du visar din QR-kod innan du betalar registreras en bonuspoäng på ditt konto för varje huvudrätt du betalar. I detta sammanhang menas med huvudrätter alla de måltider i kategorierna pasta, pizza, sallad, risotto lasagne och antipasti som – utan tillbehör – kostar minst 70 SEK.

(4) VIM kan genomföra kampanjer där Deltagaren kan förvärva ytterligare bonuspoäng. Villkoren för sådana särskilda kampanjer kommer att offentliggöras separat i det enskilda fallet.

(5) Antalet insamlade bonuspoäng visas alltid i Mobil-appen och på Deltagarens sida på VAPIANO PEOPLE-webbplatsen samt kan efterfrågas i alla deltagande Vapiano-restauranger.

(6) Bonuspoäng som inte har lösts in upphör att gälla vid utgången av kvartalet 36 månader efter det att poängen registrerades. Deltagaren underrättas om datum och omfattning av utgången av poäng per e-post eller på medlemssidan på PEOPLE-webbplatsen www.vapiano-people.com i god tid före respektive datum.

(7)  Det finns ingen rätt till kontant utbetalning av insamlade bonuspoäng. Bonuspoängen är inte överförbara till andra deltagare eller tredje part.

Artikel 9 Statuspoäng

(1) Varje gång deltagaren besöker en deltagande Vapiano-restaurang och använder sin QR-kod för VAPIANO PEOPLE vid ett köp på minst 5 euro ska deltagaren få en (1) statuspoäng. Den sparas i deltagarens statuspoängkonto.

(2) Efter ett visst antal statuspoäng får deltagaren en särskild PEOPLE-status som ger särskilda förmåner vid framtida besök.

(3) Deltagare med mellan 20 och 39 poäng på statuskontot har statusen ”oliv”. Kunder med fler än 40 poäng får statusen ”svart”.

(4) Statusen visas i Mobil-appen. På www.vapiano-people.com anger vi vilka förmåner som är förknippade med respektive status samt vilka villkor som gäller.

(5) Deltagarens statuskonto återställs för första gången 12 månader efter början av deltagandet (avsnitt 7 paragraf 4), utom där annat anges i följande paragrafer.

(6) Om deltagaren når 40 poäng på statuskontot inom 12 månader från starten av deltagandet återställs kontot omedelbart, dvs. dagen efter statusen uppnås. Statuspoängkontot återställs nästa gång 12 månader efter det att statusen ”svart” uppnåtts, och därefter var 12:e månad, såvida det inte enligt dessa bestämmelser krävs att kontot återställs tidigare.

(7)När en status väl uppnåtts bibehålls den i 12 månader, såvida inte Deltagaren når en högre status före utgången av dessa 12 månader. Efter utgången av dessa 12 månader kategoriseras deltagaren utifrån sitt statuspoängkonto, och den kategoriseringen sker före återställningen på samma dag.

(8) Det finns ingen rätt till kontant utbetalning.

Artikel 10 Födelsedagspresent

(1) Alla Deltagare får på sin födelsedag ett e-postmeddelande till den e-postadress de angav vid registreringen. I meddelandet anges vad födelsedagspresenten består av samt under vilka villkor deltagaren kan använda födelsedagspresenten.

(2) Deltagarna har inte rätt till någon specifik present eller till kontant betalning. En förmån som beviljas en gång eller ens flera ger inte någon rätt till anspråk på praxis för framtiden.

Artikel 11 Tävlingar

(1) Då och då har VIM för avsikt att utlysa tävlingar (t.ex. i form av utlottningar) bland de vuxna deltagarna i VAPIANO PEOPLE-programmet.

(2) Villkoren för tävlingen kommer att publiceras separat i varje enskilt fall med motsvarande utlysning.

(3) Det finns ingen rätt till tävlingar, till utdelning av priser i allmänhet eller till särskilda priser.

Artikel 12 Upphörande av deltagande

(1) Deltagandet i VAPIANO PEOPLE-programmet avslutas automatiskt vid uppsägning av kontot (artikel 20).

(2) När en uppsägning träder i kraft gäller inte längre de insamlade poängen.

(3) Deltagandet avslutas automatiskt om den personliga QR-koden för VAPIANO PEOPLE inte används på tre år.

D. Take Away & Home Delivery

Följande bestämmelser gäller för beställningar av kund utanför restaurangen för avhämtning av maten på Vapiano-restaurangen (Take Away) eller för leverans till den adress som anges av kunden (Home Delivery). De utgör en integrerad del av avtalet mellan den deltagande restaurangen och kunden.

Artikel 13 Leveransområden, leveranstid, distribution

(1) Leverans av varorna ska begränsas till det leveransområde som anges av den ansvariga restaurangen. Befintliga leveransbegränsningar ska kommuniceras till Kunden på ett tydligt och entydigt sätt senast i början av beställningsprocessen.

(2) I händelse av leverans av varor ska följande gälla: Den tid som krävs för leverans av varorna beror på lokala förhållanden (t.ex. storlek på beställningen, leveransavstånd, tid på dagen, tillgången på matbud etc.). Såvida inte en specifik leveranstid anges i beställningen ska leveranstiden räknat från det att Kunden får orderbekräftelsen normalt inte vara längre än 90 minuter. Vapiano-restaurangens personal kommer att leverera ordern till ingången på den adress som anges av Kunden. Kunden är medveten om att vissa av varorna som levereras är ömtåliga färskvaror.

(3) Tillgänglighetstiden vid hämtmat (take away) som beställs i en Vapiano-restaurang kan variera beroende på Vapiano-restaurang och vad som beställs.

Artikel 14 Lägga beställningar och ingå avtal

(1) Avtalet i samband med Take Away & Home Delivery ingås och gäller mellan Kunden och den Vapiano-restaurang som kunden har valt under beställningsprocessen.

(2)  Inkluderingen av varor i Mobil-appen eller på webbplatsen utgör inte ett bindande erbjudande från respektive Vapiano-restaurang, utan är bara en förfrågan till Kunden att skicka ett erbjudande.

(3) Ett bindande erbjudande som syftar till att ingå ett köpeavtal består i att Kunden skickar ordern genom att aktivera knappen Beställ nu på sida Till kassan, och gäller alla varor som Kunden lagt i varukorgen.

(4) Kunden ska, innan hon eller han skickar en bindande beställning, få möjlighet att kontrollera och ändra alla uppgifter hon eller han har registrerat. Kunden måste sanningsenligt, samvetsgrant och till fullo ange adress, betalningsinformation, telefonnummer och e-postadress. Endast om kunden gör det kan beställningen av varorna utföras korrekt.

(5) Efter att ha mottagit ett erbjudande om att leverera eller hämta varor för konsumtion utanför restaurangen ska VIM sända en bekräftelse till Kunden för den berörda Vapiano-restaurangens räkning, dvs. i restaurangens namn och konto, av mottagandet av erbjudandet genom e-post eller som ett meddelande i Mobil-appen (nedan kallat ”Bekräftelsen”). Bekräftelsen ska anses ha skickats av VIM för den berörda Vapiano-restaurangens räkning, eller att Vapiano-restaurangen själv meddelar Kunden en Bekräftelse (per e-post) eller överför, tillhandahåller eller skickar varorna.

(6) VIM och den berörda Vapiano-restaurangen får vägra att godkänna erbjudandet i enskilda fall (t.ex. om de misstänker att ordern inte är äkta, att ett betalkort/kreditkort missbrukas eller om adressen ligger utanför leveransområdet) utan angivande av skäl.

Artikel 15 Betalning

(1) Kunden ska erlägga betalning för Tjänsterna till den Vapiano-restaurang som tillhandahåller tjänsten. Beställningar betalas av Kunden genom online-betalning.

(2) Samtliga angivna priser är angivna inklusive moms. De kostnader för betalning och leverans som tillkommer utöver priset för måltidsprodukterna ska anges för Kunden på ett tydligt, begripligt och framträdande sätt omedelbart innan denne lägger sin beställning.

(3) VIM bestämmer vilka betalningssätt Kunden kan välja. Kunden ska senast i början av beställningen ges chansen att välja betalningssätt på ett klart och otvetydigt sätt. För närvarande har vi ett betalningssätt: med kreditkort.

(4) Säkra betallösningar: Vapiano Sweden Shop använder Secure Socket Layer (SSL) krypteringsteknologi för att kryptera persondata, adress och kortnummer. Med SSL kan information överföras säkert på Internet och ingen obehörig kan läsa informationen.

(5) Kortbetalning: Tillåtna kort för betalning är VISA och Mastercard. Vid kortbetalning, ange kortnummer, giltighetstid och CCV kod. Vapiano Sweden Shop använder en säkerhetsstandard kallad 3D-Secure, som är en global säkerhetsstandard för Internetbetalningar framtagen av VISA och Mastercard. Betalning sker genom BS Payone, som är PCI DSS certifierad och således uppfyller alla uppsatta säkerhetskrav för bank och kreditkortstransaktioner. Samtlig information är krypterad med 128-bit SSL kryptering, vilket förhindrar obehörig åtkomst till kortdata. Kortnummer är inte lagrade av Vapaino Sweden efter betalningen är genomförd. Det totala beloppet av beställningen reserveras direkt på kundens konto, men kommer först att dras när beställningen är kunden tillhanda. 

Artikel 16 Lagstadgad ångerrätt; uteslutning

(1) Vid beställning av vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt blir för gammal – såsom livsmedel – gäller ingen ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I övrigt har Kund som är konsument rätt avbeställa sin beställning enligt vad som följer av nyss nämnda lag. Därutöver har Kunden inte rätt till avbeställning.

Artikel 17 Reklamation

Om din vara skulle vara felaktig kan du ha rätt reklamera ditt köp. Du kan då ha rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller eller, i allvarliga fall, ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka.

Om du anser att en vara är felaktig ska du meddela den Vapiano-restaurang där du köpt varan.

Skicka gärna meddelandet via e-post, se kontaktuppgifter på Websidan. Tänk på att du måste skicka meddelandet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

E. Allmänna bestämmelser, ändringar, ansvar, slutbestämmelser Artikel 18 Ändringar/tillägg/inaktivering

(1) VIM förbehåller sig rätten att avbryta enskilda eller alla tjänster med beaktande av Kundernas intressen och med en rimlig uppsägningstid, men där goda skäl existerar utan att iaktta någon uppsägningstid, samt att komplettera eller ändra sådana tjänster inför framtiden – och att ändra eller komplettera de nuvarande allmänna villkoren – förutsatt att detta är nödvändigt för enkel och säker hantering, för att förhindra missbruk eller av andra skäl.

(2) Ändringar meddelas Kunden i förväg på den senast angivna e-postadressen. En ändring ska anses ha godkänts om Kunden inte avbryter sitt deltagande enligt artikel 22 inom en månad efter leveransdatumet för e-brevet eller om Kunden använder sin personliga QR-kod för VAPIANO PEOPLE för att få bonuspoäng eller registrera besök efter utgången av den uppsägningstiden. Kunderna ska underrättas om detta igen separat i tillkännagivandet av ändringen.

Artikel 19 Ansvar

(1) VIM är inte ansvarig för vare sig Vapiano-restaurangernas eller för Kunden respektive förpliktelser med avseende på genomförandet av det mellan Vapiano-restaurangen och Kunden ingångna avtalet. VIM ger inga garantier för kvantiteten, kvaliteten eller andra tjänster som erbjuds av respektive Vapiano-restauranger. Allt innehåll som erbjuds inom ramen för Mobil-appen eller på webbplatsen är uteslutande respektive Vapiano-restaurangs ansvar. I händelse av problem med att bearbeta ordern ska respektive Vapiano-restaurang kontaktas.

(2) Produktbilderna tillhandahålls endast för illustrativa ändamål och är symboliska bilder. VIM och respektive Vapiano-restaurang förbehåller sig rätten att avvika i rimlig omfattning från de symboliska illustrationerna.

(3) VIM ska inte vara ansvarig för skador som orsakas av tredje part eller avbrott i tillgängligheten för Mobil-appen som VIM inte ansvarar för (t.ex. tekniska problem med internet- eller UMTS-överföringen som inte kan påverkas av någon av parterna).

(4) Mobil-appen kan också innehålla hänvisningar (= länkar) till andra webbplatser. VIM ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser och åtar sig inget ansvar och ingen garanti för riktigheten i innehållet på de länkade sidorna. Dessutom är dataskyddsreferenserna på de länkade sidorna inte en del av innehållet i dessa allmänna villkor.

(5) Ansvaret för VIM och de deltagande Vapiano-restaurangerna för skador, oavsett rättslig grund, är begränsat till ett belopp som motsvarar värdet av de Tjänster som förvärvat i anslutning till den skadan, om inte tvingande tillämplig lag anger något annat.

Artikel 20 Dataskydd

Med avseende på insamling och bearbetning av personuppgifter ska VIM:s och B+S Card Services Clearing Houses bestämmelser för dataskydd tillämpas. Dessa hittar du på se.vapiano.com/sv/data-security/ eller www.bspayone.com/en/privacy

Artikel 21 Upphävande

(1) Kunden har rätt att häva avtalet för användning av Mobilappen utan angivande av skäl till VIM.

(2) Kunden får avsluta hela sitt konto, inklusive mobilbetalningsregistreringen och deltagandet i VAPIANO PEOPLE-bonusprogrammet, när som helst och utan att ange något skäl. Kunden kan göra det genom att öppna menydelen ”Mitt People” i Mobil-appen och välja det menyalternativ som används för att ändra personuppgifterna. Kunden anger sina inloggningsdata och väljer sedan ”End membership” (Avsluta medlemskap).

(3) VIM har rätt att säga upp avtalet för användningen av Mobil-appen om det finns skäl som gör det (ekonomiskt) orimligt för VIM att upprätthålla det.

(4) VIM har rätt att avbryta Kundens deltagande i enskilda tjänster, särskilt VAPIANO PEOPLE-bonusprogrammet, med en uppsägningstid på sex månader.

(5) VIM har rätt att häva avtalet utan uppsägningstid i följande fall:

• Om Kunden lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter under registreringen.

• Om Kunden bryter mot andra avtalsmässiga skyldigheter och inte upphör med överträdelser av skyldigheten även om VIM ber honom eller henne att upphöra.

(6) Om VIM har avbrutit avtalet ska Kunden inte ha rätt att registrera ett nytt konto, inte heller under ett annat namn eller en annan beteckning.

Artikel 22 Slutbestämmelser

(1) Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltiga och/eller strider mot lagar och förordningar ska det inte påverka giltigheten i återstoden av de allmänna villkoren. Genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en bestämmelse som kommer så nära det ekonomiska syftet och ändamålet med den ogiltiga bestämmelsen som möjligt, med rättslig verkan. Ovan nämnda bestämmelse ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga om brister eller luckor i bestämmelserna.

(2) Om Kunden inte är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, ska Bonn vara jurisdiktionsort för alla tvister som uppstår ur det kontraktsmässiga förhållandet mellan Kunden och VIM.

(3) VIM är inte villigt eller skyldigt att delta i ett tvistlösningsförfarande i en konsumentskiljedomstol.

(4) Alla avtalsförhållanden mellan Kunder och VIM enligt detta avtal ska – såvitt inte tvingande tillämplig lag anger annat – regleras av tysk lag.

Kontakt • FAQ • Jobba hos oss • Nyheter • Allmänna villkor

Depeche AB • 556584-5301 • info@vapiano.se